صدای کلیک مفصل تمپورومندیبولار که در میانه ترانسلیشن پروتروزیو کندیلی شنیده می شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1048.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر