در امتدادی عمود بر پلن میدساجیتال

در امتداد میانی-طرفی

برای ثنایاها معادل امتداد مزیو-دیستالی و در دندانهای پسین معادل پالاتو-باکالی است.

منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 169
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر