نامهای مترادف :Meckelian cartilage

تعریف :درهفته چهارم تکامل جنینی انسان ازقوس اول حلقی دو زا ئده به نام ماکزیلا ومندیبل مشتق می گردد.در مزودرم زا ئده مندیبل غضروفی به نام مکل شکل می گیرد. غضروف مکل به عنوان یک تمپلیت درتکامل استخوان مندیبل نقش ایفا می کند ومندیبل ازطریق استخوان سازی داخل غشایی درسمت لترال غضروف مکل تشکیل می گردد.با تکامل استخوان مندیبل غضروف مکل به تدریج ناپدید می شود وباقیمانده آن به استخوان های چکشی وسندانی درگوش میانی تبدیل می گردد.غشاء پری کندریوم آن منشاء لیگامنت اسفنومندیبولار می باشد.

منبع:
  1. Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.
  2. Mescher AL. Junqueiras Basic Histology: test & atlas. B th ed. New York: McGraw –Hill Medical; 2013.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Mescher AL. Junqueiras Basic Histology: test & atlas. B th ed. New York: McGraw –Hill Medical; 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر