کرنش(استرین) الاستیک تغییر شکلی است که بر اثر حذف یک نیرو یا فشار خارجی اعمال شده برگشت کند. حداکثر این تغییر شکل قبل از تغییر شکل دائمی را حداکثر کرنش الاستیک می نامند.

منبع:

Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillips’ science of dental materials. Elsevier Health Sciences; 2013. Chapter 4 page 74

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7.

2.Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر