این عبارت به معنای سندرم هایی است که با Malformation (بدشکلی) همراه هستند. عموما در هر نوع سندرم چندین بد شکلی در چند اندام به طور همزمان اتفاق می افتد. این که چه اندام هایی و به چه نحوی درگیر باشند به نوع سندرم بستگی دارد. این بد شکلی ها مادر زادی هستند. ( به عبارت Congenital Disorder مراجعه شود.)

منبع:

Repetto GM. Congenital Malformation Syndromes. InTextbook of Clinical Pediatrics 2012 (pp. 25-38). Springer Berlin Heidelberg.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Baraitser M, Winter RM. Color atlas of congenital malformation syndromes. Mosby Elsevier Health Science; 1996.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر