هنگامي كه در جراحي ‌هاي ارتوگناتيك استئوتومي‌ هاي انجام شده ايجاد قطعات استخواني با اندازه‌ هاي متفاوت كنند، به قطعه استخواني بزرگ تر كه حاوي تعداد دندان هاي بيشتري است Greater Segment و به قطعه استخواني كوچك تر كه داراي تعداد دندان هاي كمتري مي‌باشد  Lesser Segment می گویند. به عنوان مثال در جراحی های Maxillary Segmentation با چند استئوتومي، چندين قطعه دنتوآلوئولر ايجاد مي‌شود كه قطعه دنتوآلوئولر حاوي دندان هاي كمتر را Lesser Segment می گويند. پس از قطعه نمودن، Occlusal Wafer Splint سبب شكل‌دهي به قوس دنداني از طريق نگهداري قطعات در يك موقعيت از پيش تعيين شده مي‌گردد. نهايتاً همزمان با نگهداري قطعات در اسپلينت، ثابت سازی بین فکی به وسيله سيم انجام مي‌گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Posnick JC. Principles and practice of orthognathic surgery. Saunders :Elsevier; 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر