حرکت مندیبل به سمت راست یا چپ نسبت به محور میانی صورت است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Shillingburg HT. Jr., Sather DA., Wilson EL. Jr., Cain JR., Mitchell DL., Blanco LJ., Kessler JC. Funda