Fixation Screw ها در زمان جراحي براي ثابت نمودن قطعات استخواني مي‌توانند به صورت Lag Screw استفاده شوند. Lag screw ها تنها بايد در جايي استفاده شوند كه تماس استخواني با قطعه پروگزيمال در موقعیت درست قرار داشته باشد. بنابراین، زماني كه تماس استخواني خوب و در موقعيت درست بين دو قطعه استخواني وجود داشته باشد Lag Screw ها ايده‌آل هستند. Lag Screw ها در اندازه هاي mm 4/2 ، mm 3/2 یا mm 2 موجود هستند و با استفاده از آن ها ثابت سازی با فشار قطعات استئوتومي صورت مي‌گيرد. از لحاظ بافت شناسی ترميم استخوان تحت اثر فشار بدون تشكيل يك كالوس اندوستئال يا پريوستئال مشخص انجام مي‌شود. استئوتومي ‌هاي فيكس شده با اين روش داراي استحكام بيشتري نسبت به روش  Wire Osteosynthesisهستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر