ریتینر ارجح  برای حفظ فضای دندان خلفی از دست رفته یک سیم سنگین داخل تاجی می باشد که به دندان های مجاور باند می شود و در صورت نیاز به آماده سازی آن ها جهت قرار دادن بریج در فضای کم عمقی که در سطح اکلوزال دندان ها تعبیه می گردد، باند می شود. هرچه این فاصله بیشتر باشد نیاز به سیم قوی تری وجود دارد. خارج کردن این سیم از اکلوژن منجر به کاهش احتمال شکستن ریتینر تحت نیرو های اکلوزالی می گردد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر