• مواد ترمیمی بینابینی ( مواد ترمیمی موقت) ، این روش درمان به منظور کنترل پوسیدگی ها شامل برداشت بافت های پوسیده از تمام ضایعات پیشرفته و قرار دادن مواد درمان پالپ مناسب ، مانند گلاس اینومر تقویت شده مثل fuji IX یا امالگام
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p81

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر