شامل استخوان cancellous است که توسط پلیت غربالی دیواره ی ساکت (lamina dura  یا  alveolar

bone proper) دندانهای مجاورو پلیت های کورتیکال فاسیال و لینگوال احاطه شده است.اگر فضای اینتردنتال باریک باشد سپتوم اینتردنتال فقط شامل پلیت غربالی است. زاویه ی کرست سپتوم اینتردنتال معمولا موازی خطی ست که محل اتصال سمنتوم به مینای(cementoenamel junction) دندانهای مجاور را به هم وصل می کند. فاصله ی بین کرست استخوان آلوئلار تا cementoenamel junction در بزرگسالان جوان طیفی از ۰٫۷۵  تا ۱٫۴۹ میلی متر است (با میانگین ۱٫۰۸ میلی متر). با افزایش سن این فاصله به میانگین ۲٫۸۱ میلی متر می رسد. ابعاد فاسیولیگوالی و مزیودیستالی و شکل سپتوم اینتردنتال  با شکل و تحدب تاج دندانهای مجاور و موقعیت دندان در فک و درجه ی رویش دندان تعیین می شود.

منبع:

Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and

relations of the dentogingival junction in humans. J

Periodontol. 1961;32:261.

Heins PJ, Wieder SM. A histologic study of the width and

nature of inter-radicular spaces in human adult premolars

and molars. J Dent Res. 1986;65:948.

Ritchey B, Orban B. The crests of the interdental alveolar

septa. J Periodontol. 1953;24:75.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر