لثه ی بین دندانی امبرژور لثه ای که فضایی زیر ناحیه ی تماس دندانی است را پر می کند. لثه ی بین دندانی می تواند هرمی(نوک پاپیلا دقیقا زیر نقطه ی تماس) و یا به صورت col (فرورفتگی دره ای شکلی که پاپیلای فاسیال و لینگوال را به هم وصل می کند و شکل آن مطابق با تماس اینترپروگزیمال است (باشد. شکل لثه ی بین دندانی بستگی به حضور یا نبود نقطه ی تماس بین دندانهای مجاور و فاصله ی بین نقطه ی تماس تا کرست استخوانی وحضور یا نبود تحلیل لثه دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p186.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر