به مقعرترین نقطه در خط وسط بر روی لب پایین بین Li و پوگونیون بافت نرم گفته ی شود. این شیار لب تحتانی، همان شیار منتولبیال می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر