• این پوسیدگی شروع فعالیت پوسیدگی در میناست.شامل مینای دمینرالیزه ای است که به DEJگسترش نیافته است.سطح مینا سخت وهنوز دست نخورده است.
  • این نوع پوسیدگی را می توان به وسیله تمهیدات اصلاحی ، پس از تشخیص رمینرالیزه نمود. به همین دلیل به آن پوسیدگی برگشت پذیر می گویند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p145

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر