• کانتکت های اکلوزالی نا مناسب در یک ترمیم، و ممکن است منجر به نیروها اکلوزالی تخریبی، حرکت دندانی نامطلوب یا هر دو شوند.
  • کانتکت های اکلوزالی پیش رس به صورت نقطه های براق بر سطح ترمیم قابل دیدن بوده یا توسط کاغذ کاربن روی سطح الوزال تشخیص داده می شوند. چنین وضعیتی نشان دهنده تصحیح یا تعویض می باشد.
منبع: Heymann HO,Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant's  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p97
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر