• زاویه لبه برنده با دسته ۹۰ درجه است مثل چیزل ولی تیغه نسبت به محور دسته زاویه بیشتر نسبت به چیزل دارد ، وساقه آن نیز یک یا چند زاویه بیشتر دارد ، گردن همچنین یک یا زوایای بیشتر دارد.
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 7 p 168

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر