طبقه بندی این حالت بر اساس فاکتورهای اتیولوژیک است. معمول ترین شکل آن ناشی از مصرف سیستمیک داروهاست و drug-induced gingival overgrowth (DIGO)  نام دارد. سه خانواده ی دارویی که منجر به (DIGO)  می شوند عبارتند از: داروهای ضد صرع و بلاک کننده های کانال کلسیم و سرکوب کننده های ایمنی. GO هم چنین می تواند مرتبط با بیماریهای سیستمیک شدید نظیر لوسمی و یا فاکتورهای ژنتیک باشد. هر شکلی از GO را که نتوان در این طبقه بندی ها قرار داد به عنوان idiopathic GO شناخته می شود. GO می تواند ناشی از تغییرات التهابی ناشی از ژنژیویت هم باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1525.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر