این نوع اپی تلیوم عملکرد مکانیکی و شیمیایی و سد میکروبی و سیگنالینگ دارد. تمامیت ساختاری آن به علت چسبندگی سلول-سلول و بازال لامینا و سیتواسکلت کراتینی است. سلول اصلی آن کراتینوسیت است اما حاوی سلولهای لانگرهانس و ملانوسیت و مرکل است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p190-191.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر