خطی است که از تماس بین مولر های اول و پره مولر های اول عبور می کند. به عبارت دیگر، این خط از حداکثر تماس بین دندانی خلفی عبور می کند و تحت تاثیر موقعیت عمودی دندان های قدامی قرار نمی گیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p194.

2.Jacobson A. Radiographic Cephalometery from basis to 3D imaging. 5th Ed. 2006: p100.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Jacobson A. Radiographic Cephalometery from basis to 3D imaging. 2nd Ed. 2006: Chap 9.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر