دستگاه فرانکل نوعی دستگاه فانکشنال متکی بر بافت نرم (Soft Tissue Borne) می باشد که توسط دکتر رالف فرانکل (۱۹۰۸-۲۰۰۱)  درآلمان شرقی ابداع گردید. این دستگاه دارای ۵ نوع می باشد که براساس نوع مال اکلوژن دارای لیپ پد، لینگوال شیلد وباکال شیلد می باشند. از دستگاه فرانکل می توان جهت ایجاد تغییرات در روابط قدامی – خلفی، عرضی و عمودی فک بالا و پایین پیش از جهش رشدی بلوغ استفاده نمود.

انواع دستگاه فرانکل و کاربرد آن ها :

FR1: درمان مال اکلوژن کلاس I با کراودینگ خفیف و کلاس II گروه یک

FR2: درمان مال اکلوژن کلاس II گروه یک و دو

FR3: درمان مال اکلوژن III

FR4: درمان مال اکلوژن اپن بایت وBimaxillary Protrusion

FR5: درمان افراد Long Face که دارای پلن مندییل شیب دار وافزایش رشد عمودی فک بالا می باشند دراین افراد دستگاه فرانکل به همراه هدگیر به کارمی رود.

امروزه از دستگاه فرانکل بیشتر در درمان افراد کلاسII  وافراد دچار اپن بایت استفاده می گردد.

درمان به وسیله دستگاه فرانکل فقط محدود به دندان ها وبافتهای اسکلتی نیست بلکه شامل اختلالات فانکشنال مقصر در ایجاد مال اکلوژن نیز می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Perillo L , Cannavale R , Ferro , Franchi L , Masucci C , Chiodini P , Baccetti T . Meta-analysis of skeletal mandibular charges during Frakel appliance treatment. Eur J orthod 2011; 33: 84-92.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر