• وقتی که مخروط پوسیدگی در مینا وسیع تر یا به اندازه مخروط پوسیدگی در عاج باشد پوسیدگی رو به جلو ، نامیده می شود.
منبع: Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant's  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch5 p144
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر