ترکیب نیروها به این معنا که اگر بتوانیم بجای دو یا چند بردار نیرو و با حفظ آثارشان از یک بردار نیرو استفاده نمائیم (آنرا بردار برآیند) می نامند. هرگاه دو نیرو دارای نقطه اثر مشترکی باشند، می توان آن دو بردار را دوضلع جانبی یک متوازی الاضلاع در نظر گرفت که قطر آن، بردار برایند را از لحاظ هندسی معین می کند. مقدار بردار برآیند نیز با طول این قطر سنجیده می شود. (مقایس هرسه بردار، بردار اولیه و ثانویه و برآیند یکسال است)
فرمول زیر نیز جهت محاسبه بردار برآیندئ، کاربرد دارد.
R2=F21+F22+2F1F2Cos Ɵ
که درآن،R بردار برآیند، F1 و F2  مقدار نیروی اول و دوم و Ɵ زاویه این دو نیرو نسبت به هم است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر