الف: دستگاه فانکشنال Herbst  ب:Haas   ج:Hyrax

دستگاه های ارتوپدیک ثابت وسایلی هستند که در اغلب موارد به وسیله سمان وگاهی به کمک مواد ادهزیو به دندانها متصل می گردند و هدف اولیه ازکاربرد آنها ایجاد تغییرات رشدی و اسکلتی در فک می باشد.

دستگاه های ارتوپدیک ثابت شامل دو دسته اصلی می باشند:

الف: دستگاه های فانکشنال ثابت مانند:

Herbst, Jasper Jumper, Mandibular Anterior Repositioning Appliance (MARA), Mandibular Protraction Appliance

ب :دستگاه های گسترش کام ثابت مانند:

Hyrax, Hass

دستگاه های ارتوپدیک ثابت نیاز کمتری به همکاری بیمار دارند. دستگاه های گسترش کام ثابت نسبت به دستگاه های گسترش کام متحرک کنترل عمودی بهتری بر روی دندان های مولر دارند و میزان استرس کمتری در ناحیه اپیکال وکرست پریودنشیوم دندان های پایه تولید می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.

2.Graber LW, Vanarsdall Jr R L, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. ST Louis: Mosby; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر