خطی که از تقاطع Gn با Pt (که به عنوان بوردر تحتانی سوراخ روتاندوم و نقطه خلفی فوقانی تریگوماگزیلاری فیشور شناخته می شود)، به دست می آید.

از این خط در آنالیز ریکتز برای اندازه گیری زاویه محور فاسیال استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Ricketts R.M, Perspectives in clinical application of cephalometrics. Angle Orthod 1981;55:795-803 2.McNamaraJ.A. Brudon W.L., Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Ann Arbor, MI:Needham Press, 2001
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر