پروسه ی کورتاژ زیر لثه ای که با تیغه جراحی انجام می شود.

منبع:

Periodontics syllabus: NAVED P5110. 1975 [US Naval Dental

Corps, p 113].

Yukna RA. A clinical and histological study of healing

following the excisional new attachment procedure in

rhesus monkeys. J Periodontol. 1976;47:701.

Yukna RA, Bowers GM, Lawrence JJ, et al. A clinical study

of healing in humans following the excisional new

attachment procedure. J Periodontol. 1976;47:696.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر