پروسه ی کورتاژ زیر لثه ای که با تیغه جراحی انجام می شود.

منبع: Periodontics syllabus: NAVED P5110. 1975 [US Naval Dental Corps, p 113]. Yukna RA. A clinical and histological study of healing following the excisional new attachment procedure in rhesus monkeys. J Periodontol. 1976;47:701. Yukna RA, Bowers GM, Lawrence JJ, et al. A clinical study of healing in humans following the excisional new attachment procedure. J Periodontol. 1976;47:696.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر