• زیبایی، اعمالی که در حیطه دندانپزشکی می تواند موجب بهبود زیبایی وعملکرد شود و شامل درمان های ارتودنسی، جراحی ، پروتز وترمیم هایی زیبایی است.

ارزیابی زیبایی ترمیم های موجود بسیار شخصی است. در صورت عدم رضایت بیمار از زیبایی ظاهری ترمیم ، دندانپزشک باید امکان بهبود آن را تعیین کند. باید توجه نمود که از علت عدم رضایت بیمار از جنبه زیبایی ترمیم یقین حاصل شود. یک مشکل زمینه ای ممکن است از بهبود مشکل اصلی زیبایی جلوگیری کند ونتیجه نامطلوب مشابهی در تعویض ترمیم حاصل گردد.

برخی مشکلات زیبایی رایج در ترمیم های موجود عبارتند از : تظاهر فلز، تغییر رنگ ویا عدم تطابق رنگ در ترمیم های هم رنگ، کانتور ضعیف در ترمیم های همرنگ دندان وپاسخ پریودنتالی ضعیف در ترمیم های قدامی.

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p46

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر