سیستم های نیروی معادل، اگر دو سستم نیروی A و B دارای آثار یکسانی بر جسم باشند، آنها را معادل می نامند.

منبع: Marcotte MR. Biomechanics in orthodontics.1990, B.C.Decker, Toronto: p 4
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Nanda RS, Tosun YS. Biomechanics in orthodontics in principles and practice. 2010 Quintessence publishing Co, Chicago. Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago: p 16.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر