ضایعه ی پری اپیکال با منشاء عفونت و نکروز پالپ ممکن است از طریق پریودنتال لیگامنت به حفره ی دهان تخلیه شود و منجر به تخریب پریودنتال لیگامنت و استخوان آلوئلار مجاور شود. و ممکن است از نظر کلینیکی به صورت عم پروبینگ پریودنتال عمیق و موضعی که به اپکس دندان گسترش می یابد ظاهر شود. عفونت پالپال ممکن است از طریق کانالهاای فرعی بویژه در ناحیه ی فورکیشن تخلیه شود که منجر به درگیری فورکا از طریق از دست رفتن کلینیکی اتصالات وتحلیل استخوان آلوئلار شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p376.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر