• برداشت یک پیت یا فیشور تکاملی کم عمق در مینا به منظور ایجاد سطح صاف نعلبکی شکل است که خود به خود تمیز می شود یا به راحتی قابل تمیز شدن است. این روش پروفیلاکتیک برای پیت وفیشورها و groove های عمیق منشعب از آنها به کار نمی رود، بلکه برای عیوب مینایی سطوح صاف که تاحدی کم عمق است هم کاربرد دارد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch5 p146

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر