شامل سه عضله ماستر، تمپورالیس و عضله پتریگویید مدیال هستند که عمل آن ها بستن مندیبل و همچنین مقاومت مندیبل در برابر نیروی جاذبه می باشد.

A عضله ماستر

B عضله تمپورالیس

C عضله پتریگویید مدیال

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 1,2.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 1,2

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر