یک وسیله ی الکترونیک است که آئروسلی تولید می کند که مصرف کننده آن را استنشاق می کند.شامل محلولی است که        e-liquid نام دارد که درون یک جزء گرم گننده غوطه ور است که آئروسل تولید می کند. پروسه ی استفاده از این وسیله که vaping نام دارد مشابه سیگار کشیدن است که به عنوان جایگزینی جذاب برای سیگاری هاست.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch12 p1159.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر