ترکیب آثار نیروها و گشتاورها در مرکز مقاومت یک جسم (دندان) را می گویند که براساس آن می توان به پیش بینی نوع حرکت جسم (دندان) پرداخت.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Nanda RS, Tosun YS. Biomechanics in orthodontics in principles and practice. 2010 Quintessence publishing Co, Chicago.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر