هنگامی که دیسکرپانسی قدامی-خلفی بین حداکثر تماس بین کاسپی و عقب رفته ترین موقعیت مندیبل بیش از ۲ میلی متر باشد، این حالت ایجاد می گردد.

منبع:

Egermark-Eriksson I, Carlsson GE, Ingervall B, Function and dysfunction of the masticatory system in individuals with dual bite. Eur J Orthod. 1979;1(2): 107-17.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر