افزایش حجم لثه عمدتا در ارتباط با تجویز سه نوع دارو است: ضد تشنج ها و مسدود کننده های کانال کلسیم و سرکوب کننده های ایمنی. در افزایش حجم لثه ی وابسته به دارو بافت های افزایش حجم یافته دو جزء دارند: فیبروتیک که نتیجه ی عمل دارو روی turnover فیزیولوژیک کلاژن لثه ای است و التهابی که توسط بیوفیلم باکتریال القا می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch61 p3433.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر