• شكل دم چلچله ای در اثر گستردگی های فیشیال ولینگوال در ناحیه پیت مزیال برای ایجاد گیر ودر برابر جابجای دیستال مقاومت می کند.
  • اگر ساختار دندانی سالم بود ،عمق فرز در ۱٫۵ میلی مترنگه داشته شود.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 17p460

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر