پارگی محدود و مشخص در دیسک مفصلی که عموما به علت نازک شدن دژنراتیو در قسمت مرکزی دیسک اثر نیروهای فشاری طولانی مدت رخ می دهد و منجر به برقراری ارتباط بین فضاهای مفصلی فوقانی و تحتانی می شود.

در این شرایط هیچگونه از هم گسیختگی  در اتصالات محیطی به کپسول، لیگامانها و استخوانها وجود ندارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1024.   Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 330.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1024.   Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 330.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر