اختلالات فانکشنال  TMJ به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱- Derangement در کمپلکس دیسک-کندیل

۲-نقایص ساختاری سطوح مفصلی

۳-اختلالات التهابی مفصل

به دوگروه اول Disc Interference Disorder گفته می شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P137.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر