رادیوگرافی دیجیتال تفریقی تغییرات قبل و بعد از یک پروسه مشخص را نشان می دهد. قدرت این نوع رادیوگرافی در حذف آناتومی پیچیده پس زمینه تصویر است که در نتیجه آن جزییات رخداده به طرز چشمگیری واضح تر  دیده می شوند. این کار اطلاعات کافی حجمی، خطی و اندازه ای را برای مقادیر کمّی نشان می دهد. راه های دستی و کامپیوتری متفاوتی برای تهیه ی این تصاویر وجود دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hekmatian E, Sharif S, Khodaian N. Literature review digital subtraction radiography in dentistry. Dental Research Journal. 2008 Jan 20;2(2).

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Kopp S, Wenneberg B. Intra-and interobserver variability in the assessment of signs of disorder in the stomatognathic system. Swedish dental journal. 1982 Dec;7(6):239-46.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر