• در اثر واکنش پالپ- عاج به پوسیدگی پیشرفته ، زیر ضایعات پیت وفیشور وضایعات سطوح صاف ، ادنتوپلاستها مرده اند وتوبول های خالی برجای گذاشته اند که Dead tract نام دارد.
  • ادنتوپلاست های جدید از سلولهای مزانشیمال پالپ ، تمایز می یابند. این ادنتوپلاست های جدید، عاج ترمیمی (reparative) ایجاد می کنند(rd) که Dead tract ها را مسدود می کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p50

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر