خط مرجعی است که توسط De Coster به عنوان یک ناحیه با ثبات برای سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک معرفی شده است.

این ناحیه در سطح داخلی کرانیال بیس قدامی از دیواره قدامی سلا تورسیکا و زائده کلنویید قدامی تا دیواره فوقانی استخوان اسفنویید و بخش کرانیال صفحه غربالی استخوان اتمویید تا سطح اندوکرانیال استخوان فرونتال بالای ستیغ فرونتالیس گسترده شده است.

منبع:

Naini F.B., Facial Esthetics: concepts and clinical diagnosis. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر