تا کنون تئوری های متعددی در مورد عوامل کنترل کننده رشد کرانیو فاسیال مطرح شده اند. مطالعات Petrovic و همکارانش در سال ۱۹۹۰ منجر به تکامل Cybernetic Model of Growth Regulation  شد. این مدل بیان می کند که تعامل گروهی از تغییرات سببی و مکانیسم های فیدبک، تعیین کننده رشد اجزای مختلف کمپلکس کرانیوفاسیال است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 5.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 1
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر