در نگاه روبرو ( در مقطع کورونال) وقتی به دندانهای عقبی نگاه می کنیم ، محور طولی دندانهای مولر و پرمولر را به سمت خط وسط متمایل می بینیم. به عبارت دیگر دندانها دچار tip لینگوالی هستند. در واقع از این نما، سطوح اکلوزال دندانها به صورت دوطرفه ، یک منحنی در امتداد باکو-لینگوالی ایجاد می کند. این منحنی تخیلی که حاصل عبور خطّی از کاسپهای باکال و لینگوال دندانهای مولر و پرمولر دو سمت است را منحنی Wilson می گویند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page89

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر