نقصی که از تولد همراه فرد باشد ؛ مادرزادی

منبع:

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر