به خارج کردن کندیل مندیبل توسط جراحی Condylectomy گفته می شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 1.Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: P 51-4. 2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: p1016.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 17.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر