در سیستم جونده ، Translation زمانی رخ می دهد که مندیبل به سمت قدام حرکت کند. در این حالت دندان ها و کندیل و راموس به همان میزان جابجا می شوند. در TMJ این حرکت در هردو فضای مفصلی فوقانی و  تحتانی انجام می شود. اکثر حرکات مندیبل ترکیبی از Translation و Rotation هستد. مثال: باز کردن حداکثری دهان.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P62. 2.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: P51.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. 2.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر