Condylar Guidance مسیری است که تحت آن کندیل در حرکات پروتروزیو از روی شیب قدامی برجستگی مفصلی عبور می کند. این مسیر در افراد سالم، ثابت بوده و قابل تغییر نیست. چنانچه شیب Condylar Guidance زیاد باشد ارتفاع کاسپ ها میتوان د زیاد باشد و بر عکس اگر شیب راهنمای کندیلی کم باشد کاسپ ها باید کوتاه تر باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P86. 2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: p119. 3.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: P21.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 6. 2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: Chap 4. 3.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر