پاتولوژی های لثه ای شامل ضایعات مرتبط با فاکتورهای اتیولوژیک تغذیه ای و هورمونال Conditioned enlargements  نامیده می شود. التهاب لثه ای به علت فاکتورهای میکروبیال پیش نیاز است و تغییرات تغذیه ای و هورمونال آن را تغییر می دهد وبرخی از محققین این شرایط رابه عنوان پاتولوژی های  gingivitis-associated طبقه بندی می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1542.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر