وقتی ایجاد می شود که نکروز پالپال و ضایعه ی پری اپیکال روی دندانی رخ می دهد که از نظر پریودنتالی درگیر است. وقتی ضایعه ی داخل استخوانی با ضایعه ی پری اپیکال با منشا پالپال ارتباط برقرار می کند ضایعه ی ترکیبی اندودانتیک پریودنتال ایجاد می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p379.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر