• حفره ترمیم که شامل شیارهای هستند که از سطح اکلوزال به ریج کاسپی فیشیال وسطح فیشیال گسترش یافته اند درمولرهای مندیبل.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p373

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر