درصورتی آبسه ی حاد موضعی به آبسه ی مزمن تبدیل می شود که محتوای چرکی از طریق فیستول به سطح لثه ی خارجی یا پاکت پریودنتال تخلیه شود وعفونتی که آبسه را ایجاد کرده و برطرف نشود.آبه ی مزمن پس از کنترل انتشار عفونت به علت درناژخودبخودی یا پاسخ میزبان و یا درمان ایجاد می شود.تازمانی که تعادل بین میزبان و عفونت وجود داشته باشد بیمار یا علایمی ندارد و یا علایم کمی دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch23 p1747. Dahlen G. Microbiology and treatment of dental abscesses and periodontal-endodontic lesions. Periodontol 2000. 2002;28:206.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر